Κεντρικά Γραφεία, Μαστιχάρι, Κως
22420 59124 Fax: 22420 59125
info@anemferries.gr

Εταιρική Πολιτική

Δήλωση Πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

 • Η ΑΝΕΜ δηλώνει την δέσμευση της στις αρχές και τους κανονισμούς του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης και εγγυάται για την εφαρμογή των πιο κάτω αναφερομένων σχετικά με την Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα από γνωστούς και συγκεκριμένους κινδύνους και την εξασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας του προσωπικού των πλοίων.
 • Χρησιμοποίηση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου ιατρικώς προσωπικού επί των πλοίων, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την εργασία την οποία προορίζεται.
 • Την διατήρηση του Εξοπλισμού Ασφάλειας σε καλή κατάσταση καθώς επίσης την μέγιστη εξοικείωση του προσωπικού των πλοίων στην χρήση των εξοπλισμών αυτών.
 • Τα συχνά επί των πλοίων της Εταιρείας γυμνάσια με χρήση των εξοπλισμών ασφάλειας κατά παντός συγκεκριμένου κινδύνου.
 • Τις καθιερωμένες από την Εταιρεία διαδικασίες για ασφαλή Ναυσιπλοΐα και την εν γένει ασφάλεια του πλοίου .
 • Την διαβεβαίωση ότι το προσωπικό του πλοίου είναι συνειδητοποιημένο στα θέματα προστασίας κατά της ρύπανσης και είναι ενήμερο και υπεύθυνο για ενέργειες ενάντια σε όλους τους τύπους ρύπανσης, όπως απαιτείται από τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς.
 • Την ενθάρρυνση του προσωπικού να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης.
 • Την αντιμετώπιση της ρύπανσης δια μέσω σχεδίου αντιμετώπισης ρύπανσης.
 • Την αναφορά στην Διεύθυνση της Εταιρείας κάθε αιτίας μη συμμόρφωσης σχετικής με την ρύπανση.
 • Την διενέργεια γυμνασίων σε τακτά διαστήματα.